Asesoramentotributario e fiscal


Asesoramentofinancieiro e contable

Árealaboral

Servizosxurídicos

Vehículos

Asesoramentotributarioe fiscal

 • Confección das distintas declaracións fiscais.
 • Altas, baixas e modificacións censais, así como as de IAE.
 • Incentivos fiscais para as empresas.
 • Planificación fiscal.
 • IRPF e Patrimonio.
 • Imposto de Sociedades.
 • Imposto de Sucesións e Doazóns.
 • Asesoramento en materia de imposición indirecta, e control e revisión dos libros rexistro de facturas e bens de inversión.
 • Elaboración de recursos e escritos ante a Administración Tributaria en procedementos de xestión e recadación.
 • Asesoramento e actualización das novidades legais en materia de normativa fiscal e contable.
 • Asesoramento no desenvolvemento de procedementos de inspección tributaria.
 • Asesoramento en materia de fiscalidade e tributos locais.
 • Asesoramento de materia de prezos de transferencia, e elaboración de Master File en cumprimento da normativa vixente.
 • Asesoramento fiscal en procesos de adquisición de empresas Due Diligence.
 • Procedementos xudiciais na vía contencioso-administrativa.

Asesoramentofinancieiro econtable

 • Asesoramento financieiro integral.
 • Análise de balances, e sistema de ratios de medición da evolución da solvencia das empresas.
 • Planificación periódica do resultado contable.
 • Confección de contabilidade e libros oficiais.
 • Depósitos de contas.
 • Amortización de bens de inversión.
 • Planificación e peche contable anual.
 • Asesoramento continuado nas variacións normativas.
 • Elaboración e seguimento de plans de negocio.
 • Asesoramento na obtención de financiación e reducción de custes.
 • Asesoramento integral en procesos de adquisición e transmisión de empresas ou ramas de actividade.

Área Laboral

 • Xestión de afiliación en Réximes da Seguridade Social.
 • Xestión de nóminas e cotizacións.
 • Contratación laboral.
 • Tramitación de declaracións fiscais en materia de retencións.
 • Tramitación de subvencións e bonificacións.
 • Asistencia en actuación ante a inspección de traballo.
 • Xestión de solicitudes de prestacións de Seguridade Social.
 • Tramitación de permisos de residencia.
 • Negociación e tramitación de Convenios Colectivos de empresa.
 • Expedientes de Regulación de Emprego.
 • Xestión de expedientes disciplinarios.
 • Due Diligence Laboral.
 • Asistencia en conciliación ante o SMAC e os Xuzgados do Social.

Servizosxurídicos

 • Resolución de consultas legais.
 • Asesoramento e execución de documentos en materia contractual.
 • Xestión de reclamacións extraxudiciais.
 • Reclamación de impagos.
 • Servizos de mediación para a resolución de conflitos.
 • Asistencia e defensa letrada en procesos xudiciais.
 • Procesos concursais.
 • Secretaría de sociedades.
 • Due Diligence Legal.
 • Compliance Penal/Cumprimento Normativo

Vehículos

 • Baixas temporais de vehículos.
 • Informes de tráfico.
 • Duplicado de permisos de circulación.
 • Duplicado de permiso e licenza de conducir.
 • Renovacións de licenza de conducir.
 • Cambio de enderezo.
 • Rehabilitacións.
 • Cancelación reserva dominio.
 • Seguros.
 • Tramitación de placas verdes.
 • Transferencia de: vehículos, motos, ciclomotores, furgonetas e embarcacións.
 • Matriculación de coches, motos, ciclomotores e furgonetas.
 • Tarxetas de transportes.
 • Tarxetas tacografo dixitais empresa e conductor.
Encargámonos de todo,cunha metodoloxíaclara, concisa e fiable